Masuk Makkah Tanpa Berniat untuk Haji atau Umrah

Imam Syafi’i berkata: Allah Azza wa Jalla berfirman, “Dan (ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, ‘Bersihkanlah

Hal-hal yang Berhubungan dengan Miqat

Imam Syafi’i berkata: Apabila seseorang yang berihram untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah tidak melewati miqat, kemudian ia kembali ke miqat untuk mengulang ihramnya, maka ketika kembali ia tetap dalam keadaan ihram. Apabila ada yang bertanya, “Bagaimana mungkin Anda menyuruhnya

Miqat

Imam Syafi’i berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda.“Penduduk Madinah berihram dar Dzulhulaifah, 2 penduduk Syam berihram dari Jufah, 3 dan penduduk Najd berihram dari Qam. ” 1 Batas yang tidak boleh dilewati oleh orang yang akan mengerjakan ibadah haji dan umrah

Perbedaan Pendapat tentang Orang yang Berihram untuk Dua Haji atau Dua Umrah

Imam Syafi’i berkata: Dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda dengan pendapat kami: pertama, bahwa orang yang berihram untuk dua haji tidak wajib melaksanakan kedua haji tersebut, apabila ia hanya melaksanakan salah satu dari dua haji tersebut Kedua, ketika

Orang yang Berihram untuk Dua Haji atau Dua Ihram

Imam Syafi’i berkata: Barang siapa berihram untuk dua haji secara bersama-sama, atau melakukan satu haji kemudian memasukkan haji lain ke dalam haji yang pertama sebelum haji yang pertama selesai dan ia berihram dengan satu kali haji, maka tidak ada yang

Waktu Dibolehkannya Umrah

Imam Syafi’i berkata: Seseorang boleh melakukan ihram untuk umrah di sepanjang tahun yang ia kehendaki, termasuk di hari Arafah dan Mina dan hari-hari lainnya apabila ia tidak bermaksud untuk melaksanakan haji. Tapi apabila ia bermaksud untuk melaksanakan haji, maka menurut

Kewajiban Umrah sama dengan Kewajiban Haji

Imam Syafi’i berkata: Allah Tabaraka wa Ta ’ala berfirman, “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. ” (Qs. Al Baqarah (2): 196). Orang-orang berselisih tentang hukum umrah ini. Sebagian ulama timur mengatakan bahwa umrah itu hukumnya sunah. Yang berpendapat

Perbedaan Pendapat Dalam Bernadzar Haji atau Umrah

Imam Syafi’i berkata: Sebagian manusia berbeda pendapat dalam masalah ini. Mereka berkata, “Kami sependapat dengan Anda bahwa seseorang yang berniat melaksanakan haji sunah atau berhaji dengan tanpa niat, maka haji tersebut dianggap sebagai haji wajib dalam Islam. Halitu berdasarkan beberapa

Bernadzar Melakukan Haji Atau Umrah

Imam Syafi’i berkata: Barangsiapa mewajibkan dirinya untuk melakukan haji atau umrah dengan cara bernadzar, maka haji dan umrah tersebut dianggap sebagai haji yang merupakan kewajiban dalam rukun Islam (tidak dianggap sebagai haji nadzar). Kemudian ia berkewajiban untuk melaksanakan haji lagi

Hukum Haji Anak Kecil yang Baru Baligh, Budak yang Baru Dimerdekakan, atau Seorang yang Baru Masuk Islam

Imam Syafi’i berkata: Apabila seorang anak yang baru baligh, seorang budak yang baru merdeka atau seorang yang baru masuk Islam di Arafah atau di Muzdalifah melakukan ihram haji dan sempat memasuki Arafah sebelum terbit fajar ketika bermalam di Muzdalifah (malam