Salim, Maula Abu Hudzaifah Sebaik-Baik Pemikul Al-Quran

Pada suatu hari Rasulullah saw. berpesan kepada para shahabatnya, katanya: ―Ambillah olehmu al-Quran itu dari empat orang, yaitu: Abdullah bin Mas‘ud, Salim maula Abu Hudzaifah, Ubai bin Ka‘ab dan Mu‘adz bin Jabal … ! Dulu kita telah mengenal Ibnu Mas‘ud,

Amr Bin Ash Pembebas Mesir Dari Cengkeraman Romawi

Ada tiga orang gembong Quraiay yang amat menyubahkan Rasulullah saw. disebabkan sengitnya perlawanan mereka terhadap da‘wahnya dan siksaan mereka terhadap shahabatnya. Maka Rasulullah selalu berdoa dan memohon kepada Tuhannya agar menurunkan adzabnya pada mereka. Tiba-tiba sementara ia berdoa dan memohon

Abu Musa Al Asy’Ari Yang Penting Keikhlasan Kemudian Terjadilah Apa Yang Akan Terjadi

Tatkala Amirul Mu‘minin Umar bin Khatthab mengirimnya ke Bashrah untuk menjadi panglima dan gubernur, dikumpulkannyalah penduduk lalu berpidato di hadapan mereka,  katanya: Sesungguhnya Amirul Mu‘minin Umar telah mengirimku kepada kamu sekalian, agar aku mengajarkan kepada kalian kitab Tuhan kalian dan

Thufeil Bin „Amr Ad Dausi suatu Fithrah yang Cerdas

Di bumi Daus, dari keluarga yang mulia dan terhormat, muncullah tokoh kita ini. la dikaruniai bakat sebagai penyair, hingga nama dan kemahirannya termasyhur di kalangan suku-suku. Di musim ramainya pekan  Ukadh, tempat berkumpul dan berhimpunnya manusia, untuk mendengar dan menyaksikan

Suheil Bin Amar Dari Kumpulan Orang Yang Dibebaskan, Masuk Golongan Para Pahlawan

Tatkala ia jatuh menjadi  tawanan Muslimin di perang Badar, Umar bin Khatthab r.a. mendekati Rasulullah saw. katanya: Wahai Rasulullah . . . , biarkan saya cabut dua buah gigi muka Suheil bin Amar hingga ia tidak dapat berpidato menjelekkan anda

Abbad Bin Bisyir Selalu Diaertai Cahaya Allah

Ketika Mush‘ab bin Umeir tiba di Madinah sebagai utusan dari Rasulullah saw. untuk mengajarkan seluk beluk Agama kepada orang-orang Anshar yang telah bai‘at kepada Nabi dan membimbing mereka melakukan shalat, maka Abbad bin Bisyir r.a. adalah seorang budiman yang telah

Abdullah Bin Abbas Kyai Ummat Ini

Ibnu Abbas serupa dengan Ibnu Zubeir bahwa mereka sama-sama menemui Rasulullah dan bergaul dengannya selagi masih kecil, dan Rasulullah wafat sebelum Ibnu Abbas mencapai usia dewasa. Tetapi ia seorang lain yang di waktu kecil telah mendapat kerangka kepahlawanan dan prinsip-prinsip

Abdullah Bin Zubair Seorang Tokoh Dan Syahid Yang Luar Biasa

Ketika menempuh padang pasir  yang panas bagai menyala dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah yang terkenal itu, ia masih merupakan janin dalam rahim ibunya. Demikianlah telah menjadi taqdir bagi Abdullah bin Zubeir melakukan hijrah bersama Kaum Muhajirin selagi belum

Salamah Bin Al Akwa Pahlawan Pasukan Jalan Kaki

Puteranya Iyas ingin menyimpulkan keutamaan bapaknya dalam suatu kalimat singkat, katanya: ―Bapakku tak pernah berdusta …   !‖ Memang, untuk mendapatkan kedudukan tinggi di antara orang-orang shaleh dan budiman, cukuplah bagi seseorang dengan memiliki sifat-sifat ini! Dan Salamah bin al-Akwa‘ telah

Imran Bin Hushain Menyerupai Malaikat

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah saw. untuk bai‘at …. Dan semenjak ia menaruh tangan kanan- nya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu mendapat penghormatan besar, hingga bersumpahlah ia  pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk