Category Archives: Ilmu Al Qur’an

Larangan Bepergian dengan Membawa Mushhaf yakni Kitab Suci Al Qu’ran

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. melarang kalau al-Quran itu dibawa bepergian ke negeri musuh.” (Muttafaq ‘alaih)

Beberapa Hadis yang Berserakan Tidak Termasuk dalam Bab Tertentu dan yang Sedap-sedap Dirasakan

Dari Annawwas bin Sam’an r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. menyebutkan perihal Dajjal pada suatu pagi. Beliau s.a.w. menguraikan Dajjal itu kadang- kadang suaranya direndahkan dan kadang-kadang diperkeraskan  dan Dajjal itu  sendiri oleh beliau s.a.w. kadang-kadang dihinanya, tetapi kadang-kadang diperbesarkan hal ihwalnya

Nasihat

Allah Ta’ala berfirman: “Hanyasanya sekalian orang yang beriman itu adalah sebagai saudara-saudara.” (al-Hujurat: 10) Allah Ta’ala berfirman sebagai pemberitahuan tentang keadaan Nuh a.s.: “Dan saya memberikan nasihat kepadamu semua.” (al-A’raf: 62) Dan tentang Hud a.s. firmanNya: “Dan saya adalah penasihat

Sejarah Turunnya dan Tujuan Pokok Al-Quran

Agama Islam, agama yang kita anut dan dianut oleh ratusan juta kaum Muslim di seluruh dunia, merupakan way of life yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat kelak. Ia mempunyai satu sendi utama yang esensial: berfungsi memberi

Makna Isra’ dan Mi’raj

Perjalanan Nabi Muhammad saw. dari Makkah ke Bayt Al-Maqdis, kemudian naik ke Sidrat Al-Muntaha, bahkan melampauinya, serta kembalinya ke Makkah dalam waktu sangat singkat, merupakan tantangan terbesar sesudah Al-Quran disodorkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Peristiwa ini membuktikan bahwa ‘ilm

Laylat Al-Qadr

Surah Al-Qadr adalah surah ke-97 menurut urutannya di dalam Mushaf. Ia ditempatkan sesudah surah Iqra’. Para ulama Al-Quran menyatakan bahwa ia turun jauh sesudah turunnya surah Iqra’. Bahkan, sebagian diantara mereka, menyatakan bahwa surah Al-Qadr turun setelah Nabi Muhammad saw.

Kedudukan Perempuan dalam Islam

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya

Riba Menurut Al-Quran

Tulisan berikut tidak akan membahas kehalalan atau keharaman riba, karena keharamannya telah disepakati oleh setiap Muslim berdasarkan ayat-ayat Al-Quran serta ijma’ seluruh ulama Islam, apa pun mazhab atau alirannya. Yang dibahas adalah apa yang di maksud sesungguhnya oleh Al-Quran dengan

Penafsiran “Khalifah” dengan Metoda Tematik

Ada dua bentuk metode penafsiran tematik: (1) Penafsiran satu surah dalam Al-Quran dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan khusus atau tema sentral surah tersebut, kemudian menghubungkan ayat-ayat yang beraneka ragam itu satu dengan lain dengan tema sentral tersebut. Metode ini

Pokok-Pokok Bahasan Tafsir

Problematik Tafsir Al-Quran pada hakikatnya menempati posisi sentral dalam studi-studi keislaman. Di samping berfungsi sebagai huda (petunjuk), Al-Quran juga berfungsi sebagai furqan (pembeda). Ia menjadi tolok ukur dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan, termasuk dalam penerimaan dan penolakan setiap berita