Category Archives: Aqidah

Haramnya Berkabung bagi Seseorang Wanita atas Meninggalnya Mayit Lebih dari Tiga Hari

Dari Zainab binti Abu Salamah radhiallahu ‘anha, katanya: “Saya masuk ke tempatnya Ummu Habibah, yaitu isterinya Nabi s.a.w. ketika ayahnya yaitu Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia. Ummu Habibah meminta harum-haruman seperti minyak  wangi  dan sebagainya yang berwarna kuning karena

Haramnya Melihat Kepada Wanita Ajnabiyah Bukan Mahramnya

Allah Ta’ala berfirman: “Katakanlah kepada orang-orang yang beriman itu, supaya mereka memejamkan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka.” (an-Nur: 30) Allah Ta’ala juga berfirman: “Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu seluruhnya akan ditanyakan perihal perbuatannya masing-masing.” (al-lsra’: 36) Allah Ta’ala berfirman

Haramnya Menjual Atas Jualan Saudaranya

Dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. melarang kalau seseorang kota itu menjualkan untuk seseorang desa, sekalipun ia adalah saudaranya seayah dan  seibu.” (Muttafaq ‘alaih) Keterangan: Orang kota menjual untuk orang desa itu maksudnya ialah umpama saja orang  desa itu datang

Larangan Menyia-nyiakan Harta yang Diizinkan Oleh Syari’at dalam Membelanjakannya

Dari  Abu  Hurairah  r.a.,   katanya: “Rasulullah   s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah itu ridha untukmu semua akan tiga perkara dan benci untukmu semua akan tiga perkara pula. Allah ridha untukmu semua, jikalau engkau semua menyembahNya dan tidak menyekutukan sesuatu denganNya dan jikalau

Sesuatu Yang Disangka Sebagai Riya’, Tetapi Bukan Riya’

Dari Abu Zar r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. ditanya: “Bagaimanakah pendapat Tuan perihal seseorang lelaki yang mengerjakan suatu amalan yang baik dan ia mendapatkan pujian dari orang banyak karena amalannya itu?” Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Yang sedemikian itulah kegembiraan seorang mu’min

Larangan Berisyarat Kepada Seorang Muslim dengan Menggunakan Pedang dan Sebagainya

Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah s.a.w., sabdanya: “Janganlah seseorang itu  berisyaratkan  kepada saudaranya dengan menggunakan pedang, sebab sesungguhnya  ia  tidak  mengetahui  barangkali  syaitan  menusukkan  apa   yang  di  tangannya  itu   pada saudaranya tadi, sehingga menyebabkan ia terjerumus dalam lobang  neraka.” 

Haramnya Riya’ Pamer Atau Memperlihatkan Kebaikan Diri Sendiri

Allah Ta’ala berfirman: “Dan tidaklah mereka itu diperintah melainkan untuk menyembah kepada Allah dengan bersikap ikhlas terhadap agamaNya, lagi mencondongkan diri,” sampai habisnya ayat. (al-Bayyinah: 5) Allah Ta’ala juga berfirman: “Janganlah engkau semua membatalkan sedekah-sedekahmu semua yakni menghapuskan pahala sedekah-sedekah

Makruhnya Keluar dari Masjid Sesudah Azan Kecuali Karena Uzur

Dari Abusysya’tsa, katanya: “Kita semua duduk-duduk bersama Abu Hurairah r.a. dalam masjid, lalu muadzdzin berazan, kemudian ada seorang lelaki berdiri dari masjid dan terus berjalan. Abu Hurairah mengikuti orang tersebut dengan pandangan matanya sehingga keluarlah orang tadi dari masjid. Abu

Memperkeraskan Haramnya Harta Riba

Allah Ta’ala berfirman: “Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri tegak, melainkan sebagaimana berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang sedemikian itu disebabkan karena mereka mengatakan: “Sesungguhnya berjual-beli itu sama dengan riba.” Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba dan barangsiapa

Mengokohkan Keharamannya Makan Harta Anak Yatim

Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang makan harta-harta anak yatim dengan cara penganiayaan, maka hanyasanya yang mereka makan dalam perut mereka itu adalah api neraka dan mereka akan masuk dalam neraka Sa’ir.” (an-Nisa’: 10) Allah Ta’ala juga berfirman: “Dan janganlah