Usamah Bin Zaid Kesayangan, Putera Dari Kesayangan

Amirul Mu‘minin Umar bin Khatthab r.a. sedang duduk membagi-bagikan uang perbendaharaan negara kepada Kaum Muslimin. Ketika datang giliran Abdullah bin Umar, khalifah pun memberikan bagiannya. Dan tatkala tiba giliran Usamah bin Zaid, Umar memberinya bagian dua kali lipat dari bagian puteranya Abdullah.

Karena biasanya Umar mengeluarkan pemberian kepada orang-orang itu sesuai dengan kelebihan dan jasa mereka terhadap Islam, maka Abdullah khawatir kalau-kalau kedudukannya dalam Islam itu berada pada urutan terakhir padahal ia amat mengharapkan agar dengan ketaatan dan perjuangannya, dengan sifat zuhud dan keshalehannya, ia akan tercatat di sisi Allah sebagai salah seorang dari angkatan pelopor dan barisan depan

Oleh sebab itulah ia menanyakan kepada bapaknya katanya: ―‗Kenapa ayahanda lebih mengutamakan Usamah dari anakanda, padahal anakanda mengikuti Rasulullah, dalam peperangan yang tidak diikutinya? Ujar Umar:  ―Usamah  lebih dicintai Rasulullah daripadamu, sebagaimana ayahnya lebih disayanginya daripada ayahmu … !‖

Nah, siapakah dia orang ini, yang derajat kesayangan Rasulullah kepadanya dan kepada bapaknya, lebih tinggi dari kepada Abdullah bin Umar, bahkan dari kepada Umar sendiri … ?

Itulah dia Usamah bin Zaid … ! Dan para shahabat  menggelarinya ―Kesayangan, putera  dari  kesayangan ―. Bapaknya  yang bernama Zaid bin Haritsah adalah pelayan Rasulullah yang lebih mengutamakannya dari ibu bapak dan kaum keluarganya, dan yang oleh Rasulullah dihadapkannya kepada serombongan shahabatnya, seraya katanya:  ―Saya persaksikan kepada kamu sekalian bahwa Zaid ini adalah puteraku, yang akan menjadi ahli warisku dan aku akan menjadi ahli warisnya . . . ! Maka terkenallah namanya di kalangan Kaum Muslimin sebagai Zaid bin Muhammad saw., sampai saat dihapusnya kebiasaan mengambil anak angkat itu oleh al- Quranul Karim.

Maka Usamah ini adalah puteranya. Sedang ibunya yaitu Ummu Aiman, bekas sahaya Rasulullah dan pengasuhnya. Mengenai rupa dan bentuk lahirnya, tidak disiapkan untuk sesuatu keahlian, walau pekerjaan apa pun. Sebagaimana dilukis- kan oleh para sejarawan dan ahli-ahli riwayat, kulitnya hitam dan hidungnya pesek.

Memang, dengan dua kata ini Saja tak perlu lebih, sejarah telah menyimpulkan pembicaraan tentang bentuk Usamah …. Tetapi, sedari kapan Islam mementingkan rupa dan bentuk lahir dari manusia . . . ? Kapankah, padahal Rasulnya sendiri telah rnengatakan‘

Ingatlah! Berapa banyahnya orang yang berambut kusut masai, dengan tubuh penuh debu dan pakaian yang telah usang dan 1apuk hingga tak diacuhkan orang, tetapi bila ia memohon kepada Allah pasti akan dikabulkan permohonannya itu … ! (al-Hadits)

Jadi kalau begitu, tidak perlu kita bicarakan mengenai bentuk lahir dari Usamah! Kita tinggalkan kulitnya yang hitam dan hidungnya yang pesek, karena dalam neraca Agama Islam, semua itu tak ada nilai dan pengaruhnya.

Dan marilah kita lihat sampai di mana partisipasi dalam perjuangannya dan betapa semangat  berqurbannya! Bagaimana kesederhanaannya………………. ,keteguhan pendirian, ketaatan dan keshalehan, kebesaran jiwa serta kesempurnaan peri    hidupnya!  Dalam semua itu ia telah mencapai batas yang memungkinkannya untuk menerima limpahan kecintaan dan penghargaan Rasulullah saw. sebagai sabdanya:

―Sungguh, Usamah bin Zaid adalah manusia yang paling kusayangi, dan aku berharap kiranya ia ahan termasuk orang- orang shaleh di antara kalian dan terimalah nasihatnya yang baik (al-Hadits) Usamah r.a. memiliki semua sifat utama yang menyebabkan dirinya dekat ke hati Rasulullah dan besar dalam pandangan mata Rasul. la adalah putera dari sepasang suami isteri Islam yang mulia dan termasuk rombongan pertama yang masuk Islam, dan paling dekat serta paling cinta kepada Rasulullah. la juga termasuk di antara putera-putera Islam yang murni yang dilahirkan dalam keislaman dan disusukan dari sumbernya yang bersih tanpa dikotori oleh debu jahiliyah yang gelap gulita ….

Dan walaupun usianya masih muda belia, tetapi ia r.a. telah menjadi seorang Mu‘min yang tangguh dan Muslim yang kuat, yang siap sedia memikul tanggung jawab keimanan dan Agamanya dengan kecintaan yang mendalam dan kemauan membaja. Kemudian ia adalah seorang yang amat cerdas dan kelewat rendah hati, serta mati-matian tak kenal batas berjuang di jalan Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu, dalam Agama baru ini ia merupakan kelinci percobaan terhadap perbedaan warna kulit yang sengaja hendak dihapus dan dilenyapkan oleh Agama Islam.

Maka si hitam pesek ini telah merebut kedudukan tinggi di hati Nabi dan barisan Kaum Muslimin karena Agama yang telah dipilih Allah bagi hamba-hamba-Nya telah menetapkan ukuran yang sah bagi ketinggian manusia itu dengan firman Allah ―Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, ialah yang paling taq    wa (Q S. 49 al-Hujurat: 13)

Demikiaialah ketika Rasulullah saw. memasuki kota Mekah di hari pembebasan yang terkenal itu, kita lihat sebagai pen- dampingnya ialah Usamah bin Zaid. Kemudian kita lihat pula beliau memasuki Ka‘bah di saat-saat yang paling mengharukan dan penuh kenangan itu, beliau diapit di sebelah kanan oleh Bilal dan di sebelah kiri oleh Usamah, dua lelaki yang tubuh mereka dibungkus oleh kulit yang hitam pekat, tetapi kalimat-kalimat Allah yang memenuhi rongga dada mereka yang luas dan suci telah menyepuh kulit mereka itu dengan warna yang gemilang, melambangkan kemuliaan dan ketinggian

Dalam usianya yang masih remaja, belum lagi lebih 20 tahun, ia telah diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima dari suatu tentara yang di antara prajurit-prajuritnya terdapat Abu Bakar dan Umar . . . ! Di kalangan sebagian Kaum Muslimin tersinar desas-desus keberatan mereka terhadap putusan ini! Mereka menganggap tidak pada tempatnya mengangkat seorang pemuda yang masih hijau seperti Usamah bin Zaid untuk memimpin suatu pasukan tentara yang di dalamnya terdapat tokoh- tokoh Muhajirin dan pemuka-pemuka Anshar ….

Bisik-bisik ini sampai ke telinga Rasulullah saw. beliau naik ke atas mimbar, lalu menyampaikan puji dan syukur kepada Allah, kemudian sabdanya:

―Sebagian orang mengecam pengangkatan Usamah bin Zaid sebagai panglima . . . ! Sebelum ini mereka juga telah mengecam pengangkatan bapaknya . . . ! Walau bapaknya itu layak untuk menjadi panglima! Dan Usamah pun layak untuk jabatan itu! Ia adalah yang paling saya kasihi setelah bapaknya . . . ! Dan saya berharap kiranya ia termasuk salah seorang utama di antara kalian…! Maka bantulah ia dengan memberikan nasihat yang baik

Sebelum tentara itu bergerak menuju tujuannya, Rasulullah saw. pun wafat. Tetapi ia telah meninggalkan pesan yang berhikmat kepada para shahabatnya;

―Laksanakanlah  pengiriman Usamah…! Teruskan pemberangkatannya … !

Wasiat ini dijunjung tinggi oleh khalifah Abu Bakar. Dan walaupun suasana sepeninggal Rasulullah itu telah berubah, tetapi Abu Bakar Shiddiq bersikeras hendak melaksanakan wasiat dan perintahnya. Maka bergeraklah tentara Usamah ke Lempat yang telah ditetapkan, yakni setelah khalifah meminta izin kepadanya agar Umar dibolehkan tinggal di Madinah untuk rnendampinginya.

Maka tatkala kaisar Romawi Heraklius mendengar berita tentang wafatnya Rasulullah, pada waktu yang bersamaan diterimanya pula berita kedatangan tentara Islam menyerang perbatasan Syria di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Ia pun merasa heran terhadap kekuatan Kaum Muslimin karena wafatnya Rasulullah sedikit pun tidak mempengaruhi rencana dan kemampuan mereka!

Demikianlah pihak Romawi merasa kecut, dan mereka tidak berani lagi mengambil langkah selanjutnya untuk menyerang tanah air Islam di jazirah Arab! Dan mengenai pasukan Usamah, ia kembali tanpa meninggalkan qurban, hingga orang-orang Islam saling berkata: ―Tidak pernah kita lihat, pasukan yang lebih aman dari pasukan Usamah‘.. . ! ―

Pada suatu hari, Usamah menerima pelajaran dari Rasulullah, suatu pelajaran yang amat dalam, yakni pelajaran yang akan menjadi pedoman bagi Usamah sepanjang hayatnya, semenjak ia ditinggalkan oleh Rasulullah sampai ia menyusul pula ke sisi Tuhannya di akhir masa pemerintahan Mu‘awiyah.

Dua tahun sebelum beliau wafat, Rasulullah saw. mengirim Usamah sebagai komandan dari suatu pasukan untuk meng- hadapi sebagian orang-orang musyrik yang menentang Islam dan menyerang Kaum Muslimin. Peristiwa itu merupakan pengangkatan pertama sebagai Amir atau panglima yang dialami oleh Usamah.

Dalam tugas ini Usamah berhasil mencapai kemenangan, dan beritanya telah lebih dulu diterima Rasulullah, menyebabkan beliau gembira dan berbahagia. Dan marilah kita dengar cerita Usamah memaparkan peristiwa itu selanjutnya:

―Setiba saya dari medan laga, segera saya menghadap Nabi saw. dan sementara itu berita kemenangan telah sampai ke telinga beliau saya dapati wajahnya berseri-seri, lalu disuruhnya saya mendekat, kemudian katanya ―Cobalah ceritakan kepadaku…!―Lalu saya ceritakan kepadanya . . . . Saya katakan bahwa tatkala orang-orang. itu mengalami kekalahan, saya menemui seorang laki-laki dan kepadanya saya acungkan tombak. la mengucapkan La ilaha illallah, maka saya tusuk ia hingga tewas. Wajah Rasulullah tiba-tiba berubah, ujarnya: ―Keparat kamu, hai Usamah! Betapa tindakanmu terhadap orang yang mengucapkan La ilaha illallah?

Keparat kamu, hai Usamah . . . ! Betapa perlakuanmu terhadap orang yang mengucapkan La ilaha illallah?‖ Rasulullah selalu mengulang-ulangi ucapannya itu kepada saya hingga ingin saya rasanya mengakhiri semua perbuatan yang telah saya kerjakan, lalu mulai saat itu menghadapi Islam dengan halaman baru! Maka demi Allah! Tidak! Saya takkan membunuh lagi seorang yang mengucapkan La ilaha ill1allah, setelah mendengar kata-kata penyalahan dari Rasulullah saw. itu . . . !

Inilah dia pelajaran utama yang memberi pengarahan kepada kehidupan Usamah, kekasih putera kekasih, semenjak ia mendengarnya dari Rasulullah sampai ia berpisah dari dunia dalam keadaan ridla dan diridlai ….

Sungguh, suatu pelajaran yang dalam! Pelajaran yang mengungkapkan kemanusiaan Rasulullah, keadilan dan keluhuran prinsipnya, ketinggian Agama dan akhlaqnya! Laki-laki yang kematiannya disesalkan oleh Nabi ini, dan Usamah mendapat dampratan daripadanya karena membunuhnya, adalah seorang musyrik pemanggul senjata. Tatkala ia menyebut La ilaha illallah itu hulu pedang sedang tergenggam di tangan kanannya, sementara pada matanya masih berlekatan irisan-irisan daging yang direnggutkannya dari tubuh Kaum Muslimin. Kalimat itu diucapkannya ialah agar ia selamat dari pukulan yang mematikan, atau sebagai siasat agar ia memperoleh kesempatan untuk menciptakan suasana baru, hingga ia dapat melanjutkan peperangan kembali.

Meskipun demikian, karena lidahnya telah bergerak dan mulutnya telah mengucapkannya, maka karena itu, dan pada waktu itu juga darahnya menjadi suci dan keselamatannya serta nyawanya jadi terjamin. Tidak peduli bagaimana niat, isi hati dan tujuannya yang sebenarnya … ! Pelajaran ini diperhatikan oleh Usamah sampai titik terakhir ….

Nah, bila orang dalam keadaan seperti demikian, dilarang Rasulullah membunuhnya hanya karena ia membaca La illaha illallah, bagaimana terhadap orang-orang yang betul-betul beriman dan betul-betul beragama Islam … ?

Demikianlah kita lihat ketika terjadi keributan besar antara Imam Ali dan anak buahnya di satu pihak, dengan Mu‘awiyah serta pengikut-pengikutnya di lain pihak, Usamah mengambil sikap tidak memihak secara mutlak. Sebenarnya ia amat men- cintai Ali, dan berpendapat bahwa Ali di pihak yang benar . . . Tetapi betapapun ia tidak berani membunuh dengan pedangnya seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan kepada RasulNya, padahal la telah dicela oleh Rasulullah karena membunuh seorang musyrik yang memanggul senjata yang di saat kalah dan lari sempat membaca La ilaha illallah … ?

Ketika itu dikirimnyalah sepucuk surat kepada Imam Ali, yang di antara suratnya itu berisi sebagai berikut: ‖Seandainya anda berada di mulut singa sekalipun, saya bersedia untuk masuk bersama anda ke dalamnya … ! Tetapi mengenai urusan ini sekali-kali tak masuk dalam pikiranku …

Maka selama perselisihan dan peperangan itu ia tetap berada di rumahnya dan tidak hendak meninggalkannya. Dan tatkala datang beberapa orang shahabatnya membicarakan pendiriannya, katanya kepada mereka: Saya tak hendak memerangi orang yang mengucapkan La ilaha illallah untuk selama-lamanya … !

Salah seorang di antara mereka mendebatnya, katanya:  ―Bukankali  Allah berfirman: ―Dan perangilah mereka hingga tak ada lagi fitnah, dan Agama seluruhnya menjadi milik Allah? Jawab Usamah: ―Itu  terhadap  orang-orang  musyrik  dan kita telah memerangi mereka hingga fitnah menjadi lenyap dan agama seluruhnya menjadi milik Allah … !

Pada tahun 54 Hijrah, hati Usamah sudah amat rindu sekali hendak berjumpa dengan Allah, hingga ruhnya telah resah gelisah dalam rongga dadanya, ingin hendak kembali ke tempat asalnya. Maka terbukalah pintu-pintu surga, untuk menyambut kepulangan salah seorang yang gemar beramal baik dan bertaqwa….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *