Abdullah Bin Amr Bin Ash Tekun Beribadat Dan Bertaubat

Seorang abid yang shaleh, rajin beribadat dan gemar sertaubat yang kita paparkan riwayatnya sekarang ini ialah Abdullah bin Amr bin Ash. Seandainya bapaknya menjadi guru dalam kercerdasan, kelihaian dan banyak tipu muslihat, sebaliknya Abdullah, menjadi teladan yang inernpunval kedudukan tinggi di antara ahli-ahli ibadat yang bersifat, zuhud dan terbuka. Seluruh waktu dan sepanjang kehidupannya dipergunakannya untuk beribadat. Ia berhasil mengecap manianya iman, hingga waktu siang dan malam itu tidak cukup puas untuk menampung kebaktian serta aural lbadatnya.

Ia lebih dulu masuk Islam daripada bapaknya. Dan semenjak ia bai‘at dengan menaruh telapak tangan kanannya di telapak kanan Rasulullah saw., sementara hatinya yang tak ubahnya dengan cahaya shubuh yang cemerlang diterangi oleh nur Ilahi dan cahaya ketaatannya, pertama- tama Abdullah memusatkan perhatiannya terhadap al-Qura‘n diturunkan secara ber- angsur-angsur.

Setiap turun ayat maka dihafalkan dan diusahakannya untuk memahaminya, hingga setelah semuanya selesai dan sempurna ia pun telah hafal keseluruhannya. Dan ia menghafalkan itu bukanlah hanya sekedar mengingat hingga seolah-olah ingatannya itu menjadi musium bagi sebuah buku tebal …. tetapi dihafalkan dengan tujuan dapat dipergunakan untuk memupuk jiwanya, dan kemudian agar ia dapat menjadi hamba Allah yang taat, menghalalkan apa yang dihalalkanNya dan mengharamkan apa yang diharamkanNya Serta memperkenankan seruannya. Kemudian tiada bosan-bosannya ia membaca, melagukan dan merenungkan isinya, menjelajahi taman-tamannya yang indah mekar, gembira ria jika kebetulan ayat-ayatnya yang mulia itu menceritakan kesenangan, sebaliknya menangia mengucurkan air mata  jika membangkitkan hal-hal yang menakutkan … !

Abdullah telah ditaqdirkan Allah menjadi seorang suci dan rajin beribadat, tidak satu pun kekuatan di dunia ini yang mampu menghalangi terbentuknya bakat yang suci ini dan tertanamnya nur Ilahi yang telah ditaqdirkan bagi dirinya itu.

Apabila tentara Islam maju ke medan laga untuk menghadapi orang-orang musyrik yang melancarkan peperangan dan permusuhan, maka kita akan menjumpai di barisan terdepan, mencintakan syahid dengan hati yang rindu jiwa yang asyik.

Dan jika peperangan itu telah usai, di mana kita akan menemuinya? Di mana lagi, kalau tidak di mesjid umum atau di mushalla rumahnya, shaum di waktu siang dan berdiri shalat di waktu malam. Lidahnya tak kenal akan percakapan tentang soal dunia walaupun yang tidak terlarang, sebaliknya tidak kering-keringnya berdzikir kepada Allah, tasbih memuji-Nya, istighfar terhadap dosanya atau membaca kitab Suci-Nya.

Untuk mengetahui betapa jauhnya Abdullah terlibat dalam beribadat, cukuplah kita perhatikan Rasulullah yang sengaja datang menyeru manusia untuk beribadat kepada Allah, terpaksa campur tangan agar ia tidak sampai keterlaluan dan berlebih-lebihan … !

Demikianlah, seandainya salah satu segi dari pelajaran yang dapat ditarik dari kehidupan Abdullah bin Amr, menyingkapkan kemampuan luar biasa yang tersimpan dalam jiwa manusia untuk mencapai tingkat tertinggi dalam beribadat dan meninggalkan kesenangan duniawi, seginya yang lain ialah perlindungan Agama agar orang bersikap sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam mencapai segala ketinggian dan kesempurnaan itu, hingga jiwa seseorang itu tetap mempunyai gairah hidup dan semangat bermasyarakat, dan agar jasmaninya tetap dalam keadaan kondisi siap melaksanakan segala tugas … !

Rasulullah saw. telah mengetahui rahasia jalan dan corak kehidupan Abdullah bin Amr bin Ash hanya satu dan tidak berubah! Jika tidak pergi berjuang, maka hari-harinya itu dari mulai fajar sampai fajar berikutnya terpusat pada ibadat yang sambung-menyambung, berupa shaum, shalat dan membaca al-Quran .

Dipanggilnyalah Abdullah dan dia‘uruhnya agar tidak keterlaluan dalam beribadat itu. Tanya Rasulullah saw.:

―Kabarnya kamu selalu shaum di siang hari tak pernah berbuka, dan shalat di malam hari tak pernah tidur … ?‖ cukuplah shaum tiga hari dalam setiap bulan … ‖ Ujar Abdullah: ―Aku sanggup lebih banyak dari itu . . . ! ‖ Sabda Nabi saw.: ―Kalau begitu cukup dua hari dalam seminggu!‖Jawab Abdullah: ―Aku sanggup lebih banyak lagi.‖Sabda Rasulullah saw.: ―Jika demikian, baiklah kamu lakukan shaum yang lebih utama, yaitu shaum Nabi Daud, shaum sehari lalu berbuka sehari! (al-Hadits)

Setelah itu ditanyakan pula oleh Rasulullah saw.: ―Aku tahu bahwa kamu membaca al-Quran sampai tamat dalam satu malam . . . ! Aku khawatir kalau-kalau usiamu lanjut dan jadi bosan membacanya . . . ! Bacalah setiap sebulan sekali khatam! Atau kalau tidak, sekali dalam sepuluh hari, atau sekali dalam tiga hari … !‖

Lalu sabdanya pula:

―Aku shaum dan berbuka bangun shalat malam dan tidur, juga kawin dengan perempuan. Maka siapa yang tidak suka akan Sunnahku, tidaklah termasuk golongan ummatku… !‖ (al-Hadits)

Dan benarlah Abdullah bin Amr dikaruniai usia lanjut. Maka tatkala ia sudah tua dan tulangnya jadi lemah, ia selalu teringat nasihat Rasulullah dulu itu, lalu katanya: ―Wahai malang nasibku, kenapa tidak laksanakan keringanan dari Rasulullah … !‖

Seorang Mu‘min seperti Abdullah ini, akan sulit dijumpai dalam suatu pertempuran apapun corak pertempuran  itu —yang berkecamuk di antara dua golongan Muslimin. Kalau begitu, apakah kiranya yang membawa kakinya dari Madinah ke Shiffin, dan menggabungkan diri pada barisan Mu‘awiyah dalam pertempuran menghadapi Ali … ?

Selamanya sikap yang diambil oleh Abdullah ini patut untuk direnungkan, sebagaimana pula setelah memahaminya, layak untuk beroleh penghargaan dan penghormatan!

Telah kita lihat betapa Abdullah bin Amr memusatkan perhatiannya terhadap ibadat, hingga dapat membahayakan nyawanya. Hal ini amat mencemaskan hati bapaknya, hingga sering dilaporkannya kepada Rasulullah.

Pada kali terakhir Rasulullah menasihatinya agar tidak berlebih-lebihan dalam beribadat itu sambil membatasi waktu-waktunya, Amr kebetulan hadir. Rasulullah mengambil tangan Abdullah dan meletakkannya di tangan bapaknya, Amr, lalu katanya: ―Lakukanlah apa yang kuperintahkan, dan taatilah olehmu bapakmu … !‖

Dan walaupun selama ini, diaebabkan akhlaq dan keagamaannya, Abdullah  selalu taat kepada kedua orang tuanya, tetapi perintah Rasulullah secara demikian dan suasana khusus seperti itu, meninggalkan kesan yang dalam pada dirinya. Dan selama usianya yang panjang, sesaat pun Abdullah tidak lupa akan kalimat pendek ini: ―Lakukanlah apa yang kuperintahkan, dan taatilah olehmu bapakmu

Kemudian, hari berganti hari, tahun berganti tahun . . . Mu‘awiyah di Syria menolak bai‘at terhadap Ali. Sebaliknya Ali menolak tunduk terhadap pembangkangan yang tak dapat dibenarkan. Maka terjadilah peperangan di antara dua golongan Kaum Muslimin. Perang Jamal telah berlalu dan sekarang datang saat perang Shiffin ….

Amr bin Ash telah menentukan sikapnya berpihak kepada Mu‘awiyah. Dan ia tahu benar bagaimana penghormatan Kaum Muslimin terhadap puteranya Abdullah, begitupun kepercayaan mereka terhadap Agamanya. Maka rencananya hendak membawa Serta puteranya itu yang tak dapat tidak akan menguntungkan sekali pihak Mu‘awiyah. Di samping itu menurut Amr kehadiran Abdullah di dekatnya akan membawa nasib mujur baginya  dalam peperangan. la belum lupa kenyataan-kenyataan itu di saat penyerbuan ke Syria dan waktu pertempuran Yarmuk

Sebab itu ketika hendak berangkat ke Shiffin dipanggilnyalah puteranya itu lalu katanya:  ―Hai Abdullah!  Bersiap-siaplah untuk berangkat! Kamu akan berperang di pihak kami . . . !‖ Ujar Abdullah:

―Bagaimana . . . ? Padahal Rasulullah saw. telah mengamanatkan kepadaku agar tidak menaruh senjata di atas leher orang Islam untuk selama-lamanya … !‘

Dengan kecerdikannya Amr mencoba meyakinkan Abdullah, bahwa maksud kepergian mereka ini hanyalah untuk membekuk pembunuh-pembunuh Utsman dan menuntutkan bela darah sucinya. Kemudian secara tila-tiba ia memasang perangkap mautnya, katanya: ―Masih ingatkah kamu wahai Abdullah akan

amanat terakhir yang diaampaikan Rasulullah kepadamu, ketika ia mengambil tanganmu lalu meletakkannya ke atas tanganku seraya katanya:―Taatilah bapakmu . . . !‖ Dan sekarang saya menghendaki sekali agar kamu turut bersama kami dan ikut berperang!‖

Demikianlah Abdullah berangkat demi taatnya kepada bapaknya. Maksudnya  tiada akan memanggul senjata dan tidak akan berperang dengan seorang Muslim pun. Tetapi betapa caranya? Yah, yang panting baginya kini turut bersama bapaknya! Adapun di waktu perang nanti, maka terserahlah kepada Allah bagaimana taqdir-Nya!

Perang pun berkeeamuk dengan hebat dan dahsyat …. Ahli-ahli sejarah berbeda pendapat, apakah Abdullah ikut Serta di permulaan perang itu ataukah tidak. Kita katakan ―di permulaan‖, karena tidak lama setelah itu, terjadilah suatu periatiwa yang menyebabkan Abdullah bin Amr mengambil sikap secara terang-terangan menentang peperangan dan menentang Mu‘awiyah.

Periatiwa itu dikarenakan Ammar bin Yasir berperang di pihak Imam Ali. Ammar ini seorang yang amat dihormati oleh para shahabat umumnya. Lebih-lebih lagi Rasulullah sudah semenjak dulu meramalkan kematiannya dan juga siapa- siapa pembunuhnya.

Ceritanya ialah bahwa ketika itu Rasulullah bersama shahabat-shahabatnya sedang membangun mesjid di Madinah, yakni tidak lama setelah kepindahan mereka ke sana. Batu-batu yang digunakan sebagai bahannya ialah batu-batu besar  dan berat, hingga setiap orang hanya dapat mengangkat sebuah saja. Tetapi Ammar, mungkin karena gairah dan semangatnya, dapat membawa dua-dua buah. Hal itu tampak oleh Rasulullah, maka dipandanginya anak muda itu dengan kedua matanya yang tergenang air, lalu katanya: ―Kasihan  anak  Sumaiyah!  la dibunuh oleh pihak yang durhaka . . .

Semua shahabat yang ikut bekerja pada hari itu, sama mendengar nubuwat Rasulullah ini dan selalu ingat kepadanya. Dan Abdullah bin Amr juga termasuk di antara yang mendengarnya. Di saat awal peperangan antara pihak Ali dan Mu‘a- wiyah itu Ammar naik ke tempat-tempat yang ketinggian dan berseru dengan sekuat suaranya membangkitkan semangat:

―Hari ini kita akan menjumpai para kekasih . . . , Nabi Muhammad beserta shahabat-shahabatnya!‖

Sekelompok anak buah Mu‘awiyah berembuk untuk menghabisinya. Mereka sama-sama mengarahkan anak panah kepadanya lalu melepaskannya secara serempak . tepat mengenai sasaran, dan langsung mengantarkan qurban ke alam syuhada dan para pahlawan . . . .

Berita tewasnya Ammar ini menjalar bagai angin kencang. Dan mendengar itu Abdullah bangkit serentak, hatinya meledak dan berontak, serunya:―Apa, Ammar tewas terbunuh . . . ? Dan kalian si pembunuh-pembunuhnya . . . ? Kalau begitu, kalianlah pihak yang aniaya Kalian berperang di jalan yang sesat dan salah . . .!‖

Abdullah berkeliling pada barisan Mu‘awiyah sebagai juru nasihat, melemahkan semangat mereka dan menyatakan secara blak-blakan bahwa mereka adalah pihak yang aniaya, karena merekalah yang telah membunuh Ammar! Duapuluh tujuh tahun yang lalu, di hadapan sekelompok shahabat-shahabatnya, Rasulullah saw. telah menyampaikan nubuwatnya bahwa ia akan dibunuh oleh pihak yang aniaya … !

Ucapan Abdullah itu disampaikan orang kepada Mu‘awiyah, yang segera memanggil Amr dan puteranya itu.

Katanya kepada Amr: ‖Kenapa tidak anda membungkam anak gila itu. . Jawab Abdullah:  ―Saya  tidak  gila,  hanya  saya dengar Rasulullah mengatakan kepada Ammar, ―Kamu akan dibunuh oleh pihak yang aniaya!‖ ―Kalau begitu, kenapa kamu ikut bersama kami?‖ Tanya Mu‘awiyah. Ujar  Abdullah:  ―Yah,  karena  Rasulullah memerintahku agar taat kepada bapakku. Dan aku telah mentaati perintahnya supaya ikut pergi, tetapi aku tidak ikut berperang dengan kamu … !‖

Tiba-tiba ketika mereka tengah berbicara itu, masuklah pengawal yang memijita idzin bagi pembunuh Ammar untuk menghadap. ―Suruhlah masuk!‖ seru Abdullah, ―dan  sampaikan  berita  gembira kepadanya bahwa ia akan jadi umpan neraka!‖

Bagaimana juga tenang dan shabarnya Mu‘awiyah, tetapi ia tak dapat mengendalikan amarahnya lagi, lalu bentaknya kepada Amr: ―jangan kamu dengarkah katanya itu?‖ Tetapi dengan ketenangan dan kepasrahan orang yang taqwa, Abdullah kembali menegaskan kepada Mu‘awiyah bahwa apa yang dikatakannya itu barang haq dan bahwa pihak yang membunuh Ammar tidak lain dari orang-orang aniaya dan pendurhaka. Kemudian sambil mengalihkan mukanya kepada bapaknya, katanya:.―Kalau tidaklah Rasulullah menyuruh anakanda agar mentaati ayahanda, tidaklah anakanda akan menyertai perjalanan ayahanda ini Mu‘awiyah dan Amr pergi keluar memeriksa pasukan. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa anak buahnya sedang  mempercakapkan nubuwat Rasulullah terhadap Ammar:

―Kamu akan dibunuh oleh pihak yang aniaya!‖ Kedua pemimpin itu merasa bahwa desas- desus itu dapat meningkat menjadi tantangan dan pembangkangan terhadap Mu‘awiyah. Maka mereka pun memikirkan suatu muslihat, yang kemudian mereka peroleh lalu dilontarkan kepada khalayak ramai, kata mereka:

‖Memang benar, bahwa Rasulullah pernah mengatakan kepada Ammar bahwa ia akan dibunuh oleh pihak yang aniaya. Nubuwat Rasulullah itu benar, dan buktinya sekarang Ammar telah dibunuh! Nah, siapakah yang membunuhnya? Pembunuhnya tidak lain dari orang-orang yang telah mengajaknya pergi ikut berperang . . . !‖

Dalam suasana kacau balau dan tak menentu seperti itu, berbagai logika dan alasan akan dapat diberikan! Demikianlah keterangan dan logika Mu‘awiyah dan Amr laria dan mendapat pasaran …

Kedua pasukan pun mulai bertempur lagi, sementara Abdullah bin Amr kembali ke mesjid dan ibadahnya ….

Abdullah bin Amr menjalani kehidupannya dan tidak mengisinya kecuali dengan mengabdikan diri dan beribadat. Tetapi ikut sertanya pergi ke shifhin semata-mata kepergiannya saja, senantiasa merupakan sumber kegelisahannya. Ingatan itu tak hendak hilang-hilang dari fikirannya, sampai- sampai  ia menangis, keluhnya:  ―Oh,  apa perlunya bagiku Shiffin … ! Oh, apa perlunya bagiku memerangi Kaum Muslimin … !‖

Pada suatu hari, sewaktu ia sedang duduk- duduk dengan. beberapa orang shahabatnya di mesjid Rasul, lewatlah Husein bin Ali r.a. dan mereka pun bertukaran salam. Tatkala Husein telah berlalu, berkatalah Abdullah kepada orang-orang sekelilingnya:―Sukakah kalian kutunjukkan penduduk bumi yang paling dicintai oleh penduduk langit … ? Dialah yang baru saja lewat di hadapan kita tadi …. Husein bin Ali .

Semenjak perang Shiffin, ia tak pernah berbicara denganku . . . Sungguh, ridlanya terhadap diriku, lebih kusukai dari barang berharga apa pun juga … ! Abdullah berunding dengan Abu Sa‘id al- Khudri untuk berkunjung kepada Husein. Demikianlah akhirnya kedua orang termulia itu bertemu muka di rumah Husein. Lebih dulu Abdullah bin Amr membuka percakapan, hingga sampai disebut-sebut soal Shiffin. Husein mengalihkan pembicaraan ini sambil sertanya:―Apa yang membawamu sehingga engkau ikut berperang di fihak Mu‘awiyah?‖

Ujar Abdullah:―Pada suatu hari aku diadukan bapakku Amr bin Ash menghadap Rasulullah saw.,katanya:

―Abdullah ini shaum setiap hari dan beribadat setiap malam. Kata Rasulullah kepadaku: ―Hai Abdullah, shalat    dan tidurlah, Serta shaum dan berbukalah, dan taatilah bapakmu . . . !‖ Maka sewaktu perang Shiffin itu, bapakku mendesakku dengan keras agar ikut pergi bersamanya. Aku pun pergi, tetapi demi Allah tak pernah aku menghunus pedang, melemparkan tombak atau melepaskan anak panah … !‖ Ia pun menjelaskan apa yang terjadi dengan   Mu‘awiyah tentang Ammar.

Tatkala usianya meningkat yang diberkati itu ketujuh puluh dua tahun …. Ia sedang berada di mushallanya, selagi ia mendekatkan diri memohon dan munajat ke hadapan Allah Robbul Alamin, bertashbih dan bertahmid, tiba-tiba ada suara memanggil untuk melakukan perjalanan jauh, yaitu perjalanan abadi yang takkan kembali ….

Disambutnya panggilan itu dengan hati yang telah lama rindu, dan terbang melayanglah ruhnya menyusul teman- temannya yang telah mendahuluinya mendapat kebahagiaan, sementara suara hiburan menghimbaunya dari Rafiqul A‘la:

―Wahai jiwa yang tenang tenteram! Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridla dan diridlai! Maka masuklah dalam golongan ummat-Ku dan masuklah ke dalam sorga-Ku …!

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *